Общи условия за отдаване под наем на озвучителна и осветителна техника за град Бургас и региона.

При наемни срокове – над 7 дни, могат да се договарят и допълнителни условия за наемане на аудио техниката, съобразени с конкретните нужди на наемателя.
Срокът за наемане започва от момента на предоставяне на техниката на наемателя. В специални случаи са възможни изключения, които подлежат на договаряне преди сключване на Договора.

Задължения на наемателя:

– да върне на наемодателя наетата техника в срока опоменат в договора, в състояние в което е била веща в момента на предоставянето и на наемодателя – да инструктира работещите с техниката за нейното предназначение, съобразно условията за експлоатация
– да пази техниката от претоварване
– наемодателят не носи отговорност за щети в следствие от неспазване на горепосочените задължения. Наемателят носи отговорност за повреди възникнали вследствие на:

– употреба на техниката не по предназначение
– погрешен монтаж на оборудването от наемателя или трети лица
– погрешна употреба или небрежност при употребата
– неподходящи условия за работа на техниката (влажност, запрашеност и др.)
– наемодателят носи отговорност за липси и за всички щети по отдаваната техника и е длъжен да ги отстрани за своя сметка.

Транспорта на техниката до и от обекта на наемателя е за сметка на наемодателя в рамките на гр. Бургас, доставка и монтаж извън населеното място се заплаща допълнително по договорка.

Минималният срок за отдаване под наем е 1 работен ден. Наемане се извършва за предварително определен брой дни.

При отдаване под наем на аудио техника на юридически лица не се изисква депозит. При отдаване под наем на физически лица се изисква депозит в размер на 50% стойността на наетата техника, който след връщането на наетата техника ще бъде върнат на наемателя.

Ако по вина или от обекта на наемателя техниката (уреда) бъде открадната или присвоена, наемателя трябва да възстанови на наемодателя стойността на техниката (уреда). Същото важи и в случаите, когато наемателя поради причини различни от посочените преди не изпълни своето задължение да върне техниката (уреда).

Наемната сума за периода се заплаща предварително при подписването на договора.

Телефон за контакт: 0888 417 383

December 2017